Skólapúlsinn

Skólapúlsinn
Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 36. gr. ber öllum grunnskólum að framkvæma kerfisbundið sjálfsmat á starfsemi sinni. Megintilgangur með sjálfsmati er að kanna hvort tekist hafi að ná markmiðum skólans, að greina veika og sterka þætti skólastarfsins og bæta það sem bæta þarf en um leið styrkja jákvæða þætti. Skólanum ber að koma til móts við þá sem standa að skólasamfélaginu og þannig móta í sameiningu gott skólastarf. Sjálfsmat á stöðugt að vera í gangi og er langtímamiðað og er það lykillinn að því að gera góðan skóla betri. Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni en sjálfsmatið sjálft verður að byggja á fjölbreyttum greiningargögnum miðað við aðstæður og viðfangsefni hverju sinni og hafa ber í huga að þeir sem koma helst að skólanum, starfsfólk, foreldrar og nemendur taki þátt í sjálfsmatinu og komi þannig sínum sjónarmiðum að. Grunnskólar skulu birta á heimasíðu skólans upplýsingar um framkvæmd innra mats, helstu niðurstöður og leiðir til úrbóta og er þessi skýrsla m.a. liður í því að gera sjálfsmat skólans opinbert. Skólastjóri ber ábyrgð á framkvæmd innra mats skólans.

Umbótaáætlun
Gagnaöflun eingöngu, þó hún sé kerfisbundin og regluleg, bætir ekki skólastarfið. Matið á að leiða til umbóta sem þýðir að niðurstöður þess á að nota til að vinna að umbótum í skólastarfinu. Í aðalnámskrá segir að með hliðsjón af niðurstöðum innra mats séu umbætur skilgreindar og skipulagðar að höfðu samráði við skólaráð. Það er gert með því að setja fram umbótaáætlun. Í umbótaáætlun þurfa að koma fram þeir þættir sem þarfnast umbóta, til hvaða aðgerða á að grípa, hver er ábyrgur fyrir hverri aðgerð, hvenær hún á að komast til framkvæmda og hvenær eigi að meta hvort aðgerðin hafi skilað ávinningi. Samkvæmt aðalnámskrá skal skóli birta opinberlega upplýsingar um áætlanir um umbætur.